AI som teatermask

Sedan 2018 har jag haft en daglig påminnelse på min dator med lydelsen STOP AI. Idag, när beslut inom EU fattas om reglering, inser jag bättre begränsningarna för formulering av regler. Det svaga intresset för reglering hos allmänheten är ett memento. Många talar om risker med AI,  men vad består riskerna i? Media inom TV har bidragit med slående exempel där världsledare (Biden med flera) har använts för falska uttalanden – vilket varit möjligt för textmeddelanden, falska och sanna, så länge som skrivkonsten funnits.

När det gäller masskommunikation finns anledning att tro att bevakningen av meddelanden i media kommer att mötas med mycket stora resurser. Men det gäller främst bevakning av media med kvalificerade egenskaper, stor räckvidd och kvalitativ betydelse. Med AI kan bevakning bedrivas i stor omfattning. Men finns det medel så finns det motmedel i ändlös växelverkan som endast begränsas av resurser.

Kommunikation med individer eller grupper kommer att som idag kunna manipuleras (positivt och negativt) med ökande komplexitet med hjälp av AI. Innan AI har möjligheterna varit begränsade att reglera bort otillbörlig kommunikation.

En diskussion som inte synts till, är spin-off av AI. Med försöken att reglera AI kan frågor uppkomma om tidigare förhållanden och reglering utan hänsyn till AI. Kommer det att fortsättningsvis vara tillåtet att uppträda med mask? Ett tips till alla AI-filosofer är att repetera klassikern från år 1959. Goffman, Erving, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik.

Ett förberedande studium av AI kan bedrivas med hjälp av Goffman. Skillnaden är att utgångspunkten här är en mask. Vad motsvaras den av i den verkliga världen? Nu kan AI-program (masken) utvärderas för att se vad motsvarigheten är i den verkliga världen. 

Befinner sig Sverige i krig?

Ett tänkvärt uttalande 7 november av en ukrainsk säkerhetsperson stämmer till eftertanke. Hens budskap är att Sverige redan befinner sig i krig, utan att vi talar om vårt tillstånd som krig. Angriparen är Ryssland, möjligen också andra stater. Vi hör dagligen om säkerhetsproblem som gäller eller berör Sverige. Det gäller således att dra slutsatser, något som vi varit obenägna att göra. Sabotage och störningar mot infrastruktur, civilsamhälle och försvar har avsikter och ursprung från aktörer i andra länder. Problemen är inte tillkomna av en slump eller som försöksverksamhet mot Sverige.

Många har förmodligen redan insett att det finns onda makter med bestämda onda avsikter. Hur aktörerna kan spåras och följas är något för säkerhetsexperter att uttala sig om. En fråga för statsmakten och försvarsledningen är huruvida hela befolkningen ska göras medveten om sakernas tillstånd. Hittills har det varit påfallande tyst.

Nytt militärt försvarsavtal med USA

I media sprids nu uppgiften att försvarsminister Pål Jonson är i färd med att skriva på ett avtal med Pentagon om militär närvaro i Sverige. Det sägs handla om baser för lagring av materiel och förenklade rutiner för militär personal i samband med gränspassage. Det sägs också att delar av avtalet kommer att offentliggöras. Kommer allmänheten att få information även om delar i nu gällande avtal?

Den uppmärksamme drar samtidigt slutsatsen att delar av det nya avtalet förblir hemliga. Det torde bl.a handla om regler för kärnvapen, kriterier för lagring på svenskt territorium och bestyckning av svenska försvarsstridskrafter inom flygvapnet, marinen och armén.

Avtalet sägs bli signerat tisdagen den 5 december. Är tidpunkten vald med tanke på ett förestående avtal angående medlemskapet i NATO? Om så är fallet kan troligen USA lättare få igenom sina krav angående militär närvaro på svenskt territorium.

Lagar och efterlevnad

Anledning till skepsis mot förslag om nya krav för invandrares vandel är svårigheten att spana och beivra. Det verkar som att ingen – eller alldeles för få har tänkt på – vilka resurskrav som uppkommer. Förslagsställarna i Tidöpartierna verkar trosvissa och självbelåtna. Om vi för ett ögonblick bortser från etiken kan vi se att förslagen – om de genomförs – kan kräva mycket stora resurser som kan komma att minskas eller avföras helt. Visserligen ställs förväntningar på AI för kontroll och sanktioner. Då kan vi få oväntade människofientliga effekter, inte bara för invandrare utan även för invånarna allmänt.

Huvudregeln för lagstiftning är fortfarande: Stifta inte lagar där efterlevnaden inte kan kontrolleras!

Ny rikspolischef

Säkramiljön är namnet på en blogg med utmaningar och anspråk. Säkerhetsfrågor kan vara så mycket och finnas i så många sammanhang. Vi kan bara täcka en liten del. Idag har regeringen presenterat en ny rikspolischef efter väntan under minst ett halvår från kritikerna. Petra Lundh tillträder den 1 december efter en kort tid som hovrättspresident i Svea Hovrätt. Hur valet och bedömningsgrunderna har sett ut vet vi inte, men det verkar ha setts som en ödesfråga i kampen mot gängkriminaliteten vilket är fullt begripligt med tanke på hur fruktansvärd utvecklingen har varit. Men det verkar också ha varit en riskminimering att välja någon som rättsväsendet redan visat sin acceptans för. Tillsättningen kan ses som ett sätt att välja en kvalificerad person med det dubbla syftet att slippa den starka kritik som företrädaren fått under stor del av sina sex år i tjänsten. Kritiken har kommit från Sverigedemokraterna och kändisen Leif GW Persson. Man kan undra om regeringen använt GW som informell remissinstans. Det visar sig kanske i kommande TV-intervjuer med GW.

Att tycka till i denna händelse är en sak för denna blogg. Det har tagit alldeles för lång tid att utse ny rikspolischef, vilket är ett fall för undersökning bara det. Lösningen att utse ny chef är inte något som kan vända utvecklingen. Detta är i bästa fall en början på något som på sikt kan leda utvecklingen rätt. Det är möjligt att den blivande vice rikspolischefen blir en – av flera – nyckelpersoner.

Norrrlands röster

Lycklig var den tid när de stora författarna berättade om de norrländska landskapens människor, natur och djur. Nu är nästan alla gamla gudar borta, men deras verk lever kvar. Alla är säkert inte nöjda med hur deras namn används. Sara roterar i graven kan man tro. Att utan tanke fläska på med kändisnamnet på Skellefteås kulturhus kan knappast komma att bli sustainable som det heter på klimatengelska. Ägaren SBB med före detta sossepampen som gjorde upp med den nästan lika store sossepampen i Skellefteå har inte förvaltat sitt pund väl. SBB är konkursmässigt med sitt bestånd av f.d offentliga byggnader, bland annat flera hundra skolbyggnader.

Norrland behöver nya röster. Riksdagen har beslutat att avskaffa tidningsstödet. Hur det kommer att slå i Norrland återstår att se.

Från brunt till grönt stål. Kommer det att bli av?

Från brunt till grönt

Bedömning av satsningarna på fossilfritt stål i Norrland utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv

Författare: Ekon.dr David Sundén, Lakeville

Länk till nedladdning av pdf

Rapporten har redan skapat styv kuling i finans- och politikvärlden. Efter all påverkan av klimatfrågan är rapporten avgörande för framtiden i svensk klimat- och näringspolitik. I praktiken påverkas allt. Här kan man vara lika kategorisk som i diskussionen om AI- artificiell intelligens. När man försöker rapportera om stora frågor för framtiden har diskussonen blivit alltmer kategorisk. Inget finlir, inget å ena sidan å andra sidan, nu är det ofta antingen eller. När det gäller omställningen från brunt till grönt finns inga mellanlägen. Det är det som pekar på oerhört stora risker med omställningen, ofta kallad klimatomställningen, eller gröna omställningen.

Tidsfaktorn i kommunens planering

Robertsfors kommunalråd talar om ”oerhört stora följdverkningar” av regeringens avgörande gällande de överklagade järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå. Kommunerna säger sig ha väntat över ett år.

I skrivelsen till regeringen finns bland annat:

Inom kort har kommunerna Skellefteå, Umeå och Robertsfors väntat i ett år på regeringens avgörande gällande de överklagade järnvägsplanerna mellan Dåva och Skellefteå.

Nu behöver kommunerna ett beslut i ärendet, alternativt ett besked om hur regeringens arbete fortlöper gällande arbete och när kommunerna kan vänta sig ett avgörande. Vi är väl medvetna om att ett avgörande kan innebära någon form av justering av järnvägsplanerna och i ljuset av detta vill vi inte förlora mer tid än vi har gjort hittills.

Petra Andersin, kommunalråd i Robertsfors kommun betonar betydelsen av att få ett besked.

– Mycket av allt det vi planerar nu i Robertsfors kommun och runt omkring är kopplat till Norrbotniabanan. Så det här ger oerhört stora följdverkningar för oss om vi inte kan få en tydlig tidsplan att förhålla oss till, säger hon till Mellanbygden.

Källa: Mellanbygden, nätupplagan 2023-11-11.

Våra frågor till Robertsfors kommun är:

  • Kunde ni inte förutse konsekvenser av att överklagningar kunde komma?
  • Varför har ni gått händelserna i förväg genom att tillsätta tjänster som beror av Norrbotniabanan med era egna antaganden om förutsättningar?
  • Kommer ni att banta den överkapacitet som finns, i avvaktan på regeringens beslut?

Lax och kyckling krisar återigen

Uppdrag granskning SVT onsdag kl. 20 visar reportage om djurplågeri som filmats av Djurättsalliansen. Ingen nyhet för någon som vågat ta in tidigare reportage. Bara i Sverige levererar Aviagen Swechick 100 miljoner dagsgamla kycklingar per år till Kronfågel, Guldfågeln med flera. Filmen visar bl.a hur förädlardjur s.k. grand parents dödas utan bedövning genom att gripa tag om huvud/nacke på fågeln och snurra kroppen varvid nacken krossas. Händelsen visar på det orimliga med en sådan organisation av kycklingproduktion.

Från Norge rapporteras massdöd av lax hos Lerøy på Vestlandet. Gälarna angrips av sjukdom som försvårar andningen så att den kvävs till döds. Användning av antibiotika och mediciner ökar.

Framtida kolonin Norrland

”Framtidsfabriken” är ett tema som tidningen Norran och tre andra tidningar i Norr Media har etablerat. En troskyldig satsning av en tidning som kämpar för sin överlevnad. Tidningens ägare och redaktionsledning satsar allt på att framtiden finns i utveckling av fossilfritt stål, vindkraft och utvinning av energi i andra former. Och sekundär expansion i tidigare ej skådad omfattning. Även andra media som Dagens Industri har hoppat på tåget för en ny framtid där investerare ges stor frihet att bygga en ny ekonomisk struktur och framtid för Norrland.

Det har visat sig att kritiska röster mot att de stora investerarna inte ges utrymme. Kinesiska bolag har erövrat en marknad som kan vara skadlig för svenska intressen. Globalt kapital har fått stort inflytande i vindkraft, gruvnäring, fastigheter och techindustri.

Ett sätt att fronta koloniseringen är att ta uppslag från trosviss rapportering i media som tok-satsar under täckmantel av grön ekonomi och elektrifiering.

Läs artikel i Norran.se